AutoCAD Civil 3D

Autocad Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

Kurs zaprojektowany jest jako połączenie wykładów z intensywnymi ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia prowadzone są na bazie przykładowych projektów, lub też własnych projektów uczestników.

Cele kształcenia:

Celem kursu jest nabycie umiejętności tworzenia i edycji elementów należących do oprogramowania AutoCAD Civil 3D.
Umiejętność ta może być wykorzystana np. w odwzorowywaniu terenu, tworzeniu dróg wraz z dokumentacją, obliczania wykopów/nasypów .

 • zapoznanie się teoretyczne i praktyczne z zasadami modelowania w programie AutoCAD Civil 3D,
 • tworzenie różnych typów obiektów,
 • nabycie umiejętności edycji obiektów.

Umiejętności nabywane przez uczestników w trakcie trwania kursu; /zamierzone efekty/

 • umiejętność zdefiniowania punktów,
 • umiejętność stworzenia terenu,
 • umiejętność pracowania z liniami trasowania,
 • umiejętność pracowania z profilami,
 • umiejętność edytowania terenu,
 • umiejętność wydruku całego projektu,

Wstępne wymagania

 • znajomość podstawowej obsługi komputera
 • znajomość podstawowej obsługi programu AutoCAD

 

Zakres szkolenia AutoCAD Civil 3D

Środowisko

 • zaznajomienie z elementami interfejsu programu
 • zaznajomienie z metodami poruszania się po programie
 • zaznajomieniem z obszarem roboczym

Rysunki:

 • tworzenie nowego rysunku
 • opis struktury i elementów rysunkowych
 • podstawowa modyfikacja ustawień rysunku

Punkty:

 • tworzenie punktów
 • edytowanie punktów
 • grupy punktów
 • import punktów z plików tekstowych (NEZ, PENZ, itp.)
 • definiowanie i modyfikacja styli punktów
 • definiowanie i modyfikacja etykiet

Powierzchnie:

 • tworzenie nowych powierzchni TIN
 • definicje powierzchni
 • budowanie powierzchni z obiektów rysunkowych (np. polilinia)
 • budowanie powierzchni z plików tekstowych
 • budowanie powierzchni z grupy punktów
 • tworzenie i opisywanie warstwic
 • podstawowa edycja i prezentacja powierzchni
 • linie nieciągłości
 • ograniczenie powierzchni przez obwiednie
 • kolejność elementów definiujących powierzchnie

Linie trasowania:

  Linie trasowania:

 • tworzenie linii trasowania
 • tworzenie łuków i krzywych przejściowych
 • tabelaryczne przedstawienie linii trasowania
 • edycja linii trasowania
 • opis linii trasowania (opis pikietażu, łuków, krzywych przejściowych)
 • przechyłki
 • przekroje

Skarpy:

 • tworzenie skarp
 • obliczenie objętości
 • style

Profil terenu i niwelety:

 • tworzenie profilu terenu,
 • tworzenie niwelety,
 • tabelaryczna modyfikacja niwelety
 • opisywanie niwelet i profilu

Tworzenie terenu:

 • niweleta
 • tworzenie pochyleń,
 • bilansowanie robót ziemnych

Korytarze drogowe:

 • tworzenie zestawu
 • budowa korytarza
 • budowa korytarza przy użyciu dwóch zestawów
 • tworzenie typowego przekroju,
 • modyfikacja elementów przekroju,
 • definiowanie poszerzenia jezdni
 • podgląd korytarza
 • tworzenie powierzchni korytarza
 • obliczenia robót ziemnych

Sieci przewodów rurowych:

 • budowanie prostej sieci rurowej
 • wrysowanie rur i studni w widoku profilu
 • typu rur oraz studni
 • opisywanie elementów sieci

Przekroje:

 • tworzenie linii przekrojów poprzecznych
 • generowanie przekrojów poprzecznych
 • zestawienia tabelaryczne z zakresem robót ziemnych

Działki:

 • metody tworzenia działek
 • opisywanie działek
 • zestawienia działek