Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

W 2019 ponownie można uzyskać dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

kfs200x200

Dofinansowanie jest przeznaczone dla podanych priorytetów:

  • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
  • Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.
  • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
  •  Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
  •  Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
  •  Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zapraszamy do kontaktu.
Doradzimy przy:

Krajowy Fundusz szkoleniowy

  •  Krokach wymaganych do uzyskania dofinansowania
  •  Dla kogo jest dofinansowanie
  •  Zaoferujemy odpowiednie szkolenie

W ramach KFS możesz uzyskać dofinansowanie na wszystkie szkolenia z oferty Kompugraf – Zakres szkoleń

Dofinansowanie ze środków KFS wyniesie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych), jednak nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Kwota dofinansowania na 1 Pracownika wynosi około 12 000 PLN
Okres realizacji projektu: Od styczeń – grudzień 2019

Z dofinansowania będzie mógł skorzystać każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 1 osobę na dowolny rodzaj umowy o pracę. Firmy mikro (do 10 osób zatrudnionych) mogą uzyskać do 100% dofinansowania, natomiast pozostałe firmy do 80% kosztów planowanego szkolenia.

Kontakt:

Kompugraf
E-mail
ryszard.wolski@kompugraf .com.pl
kompugraf@kompugrf.com.pl
Telefon
012 427 24 57