REGULAMIN SZKOLENIA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez:
  Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c. ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

§ 2 Definicje

 1. „Instytucja szkoleniowa” – oznacza: Kompugraf Salon Grafiki Komputerowej s.c.
 2. „Uczestnik szkolenia” – oznacza: osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz opłaciła lub została za nią opłacona kwota uzgodniona z Instytucją szkoleniową.
 3. „Szkolenie” – oznacza: szkolenie lub kurs prowadzone zgodnie z opracowanymi przez Instytucję szkoleniową programami zajęć.
 4. „Cennik” – oznacza: wykaz cen prowadzonych przez Instytucję szkoleniową kursów / szkoleń, publikowanych na stronie kompugraf.com.pl
 5. „Czas trwania” szkolenia – oznacza długość danego kursu / szkolenia, publikowaną na stronie kompugraf.com.pl

  § 3 Wykaz szkoleń

 1. Instytucja szkoleniowa oferuje następujące szkolenia:
 • Grafika wektorowa CorelDraw II stopnia (CorelPhotoPaint)
 • Grafika rastrowa Photoshop I stopnia
 • Grafika rastrowa Photoshop II stopnia
 • Elementy grafiki komputerowej w pracy zawodowej (CorelDraw, Photoshop, Photopaint)
 • Inventor – poziom podstawowy I stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • Inventor – poziom zaawansowany II stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • Revit Architecture – poziom podstawowy I stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • AutoCAD – narzędzia wspomagające projektowanie I stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • AutoCAD – narzędzia wspomagające projektowanie II stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • AutoCAD – narzędzia wspomagające projektowanie III stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • AutoCAD -ę wspomagają projektowanie I,II,III stopień (z autoryzacją Autodesk)
 • 3ds Max Modelowanie (z autoryzacją Autodesk)
 • 3ds Max Wizualizacja (z autoryzacją Autodesk)
 • 3ds Max Animacja (z autoryzacją Autodesk)
 • Komputer jako narzę pracy zawodowej (Win, Word, Excel, Internet)
 • Projektowanie stron internetowych HTML, CSS, XHTML
 • Projektowanie stron internetowych poziom zaawansowany ( MySQL , php)
 • Grafika na stronach internetowych (HTML,CSS, XHTML, FLASH, Photoshop I, II)
 • Grafika komputerowa w pracy biurowej (Power Point, Word, Internet)
 • Grafika komputerowa (Adobe Illustrator)
 • Grafika komputerowa (Adobe In Design)
 • Grafika komputerowa (Adobe Photoshop I , Illustrator, In Design)
 • Grafika komputerowa (FLASH)

2. Szkolenia są organizowane w trybie grupowym, lub indywidualny. Koszt szkolenia jest taki sam, zmianie ulega długość, która jest zgodna z czasem trwania publikowanym na stronie Instytucji szkoleniowej.

3. Harmonogram jest ustalany przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Za zgodą wszystkich uczestników i prowadzącego dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu.

§ 4 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim przez:
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji szkoleniowej,
  • telefonicznie ,
  • e-mail ,
 2. oraz dokonanie opłaty za szkolenie / gotówką lub przelewem/ zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie Instytucji szkoleniowych. Jeżeli umowa dot. szkolenia nie stanowi inaczej opłata za szkolenie musi być zrealizowana przed przystąpieniem do szkolenia.
 3. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonanie opłaty za szkolenie wg cennika.
 4. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany zainteresowany.
 5. Szkolący nie zwraca części opłaty za nieobecność uczestnika szkolenia na szkoleniu.

§ 5 Obowiązki Instytucji szkoleniowej 

 1. Przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z harmonogramem.
 2. Prowadzenia zajęć zgodnie z programem szkolenia dostępnym na stronie instytucji szkoleniowej.
 3. Prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przeprowadzenia zajęć z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami.
 5. Zapewnienia do prowadzenia zajęć wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.
 6. Udostępnienie Uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych.
 7. Zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników szkolenia.
 8. Po ukończeniu szkolenia wydanie Uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia.

§ 6 Obowiązki i prawa

Uczestnika szkolenia

 1. Uczestniczenie w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć
 2. Aktywne uczestnictwo wraz z wykonywaniem ćwiczeń zalecanych przez prowadzącego.
 3. Dbanie o mienie udostępnione przez Instytucję szkoleniową w celu prowadzenia zajęć.
 4. Zabrania się:
  • spożywania posiłków
  • spożywania alkoholu
  • korzystania z telefonów komórkowych
  • wykorzystywania sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do celów innych niż tematyka szkolenia.
  • instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub innego
 5. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik ma prawo złożyć reklamację.

§ 7 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej lub telefonicznej.
 2. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu lub na jego części, nie uprawnia Uczestnika szkolenia do żądania zwrotu kwoty lub części kwoty wpłaconej za szkolenie –  o ile umowa nie stanowi inaczej.

§ 8 Reklamacja

 1. Instytucja szkoleniowa dopuszcza możliwość złożenia reklamacji.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Szkolący zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod osąd Sądu właściwego dla siedziby Instytucji szkoleniowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 5. Wszystkie pozyskane dane osobowe od uczestnika szkolenia podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Instytucję szkoleniową do komunikacji z Uczestnikiem szkolenia oraz do wystawienia zaświadczenia.