KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

Krajowy Fundusz szkoleniowy

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 

 

 

Krajowy Fundusz szkoleniowy

W roku 2016 pracodawca będzie mógł uzyskać środki na:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  • wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  •  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

 

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.
Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Krajowy Fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz szkoleniowy

 

Krajowy Fundusz szkoleniowy

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca wypełnia wniosek (wraz z załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3)w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracywłaściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W KAŻDYM URZĘDZIE PRACY W MAŁOPOLSCEŻródło : http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy